REGO-STAN d.o.o.

Dubrovačka 53
Split ...
Više...
Upit
Proizvodi i usluge
Akcije
REGO-STAN d.o.o., REGO-STAN d.o.o. za održavanje stambenih objekata i trgovinu
Ulica:
Vrbani 16
Pošta i mjesto:
10000 Zagreb
Županija:
Zagreb i zagrebačka županija (01)
Telefon:
01 369... - klikni za broj
Telefon:
01 3698 886
Mobitel:
091 23... - klikni za broj
Mobitel:
091 2307790
Fax:
01 3698... - klikni za broj
Fax:
01 3698 887
E-mail:
Web:
http://www.rego-stan.hr
Matični broj:
1278720
OIB:
24612272845
MBS:
80140679
Osnovana:
1997.
Odgovorna osoba:
Goran Klobučar i Goran Ivezić, član uprave/direktor
Broj zaposlenih:
9
Radno vrijeme:
Pon - Pet : 8:00 - 16:00
Opis tvrtke:
Tvrtka Rego-stan d.o.o.  treća je privatna tvrtka registrirana za upravljanje u RH, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te više od petnaest godina uspješno djeluje na upravljanju i održavanju stambeno- poslovnih objekata. Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje stambenim zgradama.  Osim upravljanja zgrada bavi se međunarodnim transportom, te završnim radovima u graditeljstvu koji su dopuna osnovnoj djelatnosti.
Otvoreni smo za zajednički dogovor o svim problemima na objektu.

ZAŠTO ODABRATI REGO-STAN KAO UPRAVITELJA ?

Zbog više razloga :

- stručni pregled zgrade i izrada fotodokumentacije
- izrada godišnjeg plana upravljanja
- izrada troškovnika i stručni nadzor nad izvođenjem radova
- dežurstvo za hitne intervencije 0-24
- stručno osoblje
- praćenje, te usklađivanje uređaja zgrade sa aktualnim zakonskim propisima
- hitni popravci, te mogućnost njihovog financiranja
- stručna pomoć pri sklapanju međuvlasničkog ugovora
- pravna služba za stručne savjete
- praćenje naplate pričuve, te zastupanje suvlasnika predsudovima i drugim tijelima vlasti
- usluge etažiranja, odnosno povezivanje knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom
- izrada godišnjeg plana održavanja
- osiguranje zgrade
- knjigovodstvo zgrade
- poslovi redovnog i izvanrednog održavanja


Povezivanje knjiga položenih ugovora za GK
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora je postupak kojeg propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/2010), koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010.godine. Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dužan je pokrenuti upravitelj nekretnine i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika, u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Postupak povezivanja pokreće se pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.


Ušteda toplinske energije
Temeljem članka 16. Zakona o gradnji (NN 175/03 i 100/04) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva, dana 07.06.2005. godine, donijelo je „Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama“ (NN 79/05). Praktična primjena ovog Pravilnika krenula je od 01.07.2006. godine. Spomenuti tehnički propis, između ostalog, propisuje potrebne tehničke zahtjeve za:
–  uštedu toplinske energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti prilikom projektiranja novih zgrada, kao i kod projektiranja rekonstrukcija i adaptacija postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 oC,
– sadržaj projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu
– iskaznicu potrebne topline za grijanje zgrade,
– održavanje zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu


Pravna služba
Koristeći sve mogućnosti Ovršnog zakona, posebnu pozornost posvećujemo naplati pričuve putem utuženja i to od provjere osobnih podataka dužnika do podataka o nekretnini. Postotak plaćanja iznosi više od 95% u zgradama koje su pod našom upravom. Razlog tome je redovno slanje opomena (kako bi se izbjegla višemjesečna neplaćanja), te redovno slanje naplate potraživanja Javnim bilježnicima, kako bi zaštitili interese ostalih suvlasnika. Za to je razvijen i posebni program praćenja naplate te poslova vezanih oko ove problematike u održavanju stambenih zgrada. Surađujemo s više odvjetničkih ureda, radi pružanja informacija koje se odnose na upravljanje stambenim zgradama, te sam svima poslujemo duže od 10 godina.


Stručni nadzor
Pri izvođenju većih radova osiguravamo stručni nadzor nad obavljenim radovima. Nadzor je potreban iz više razloga, ukratko ćemo navesti radi kontrole radova, ugrađenog materijala i kvalitete izrade. Možemo osigurati stručni nadzor iz svih građevinskih djelatnosti, kako bi zaštitili suvlasnike od eventualnih loših izvedbi ili nekvalitetnih sanacija. Ujedno i nadzorni inženjeri odgovorni su za same izvedene radove.


Izrada godišnjeg plana održavanja
Krajem svake godine izrađuju se godišnji planovi održavanja za neredno razdoblje. Predstavnike suvlasnika savjetujemo da sastave plan aktivnosti i njihove prioritete provođenja, pogotovo kada su u pitanju vanjski složeniji radovi koji su uvjetovani vremenom, u dogovoru s ostalim suvlasnicima zgrade koji ravnopravno sudjeluju u prijedlozima. Razlog tome su potrebne radnje koje treba izvršiti prije početka radova. Izrada troškovnika, osiguranje financijskih sredstava, izbor izvođača, priprema ugovora i niz drugih radnji potrebuje određeno vremensko razdoblje. Zato je potrebno izraditi godišnji plan i usvojiti ga od strane suvlasnika. Kvalitetna priprema je polovica posla, stoga treba početi planirati još danas.

Protupožarna zaštita
Temeljem  Zakona o zaštiti  od  požara  ( NN  92/10) ,) svaka zgrada koja ima opremu, dužna je izvršiti  ispitivanje  i  zamjenu dotrajalih elemenata u stabilnom sustavu za gašenje požara(hidrantska mreža) . Ispitivanje treba izvršiti  ovlaštena  tvrtka. Isto tako, temeljem Pravilnika o održavanju  i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ( NN 130/07)
potrebno je napraviti  popunu nedostajućih aparata. Pregledi zgrada obavljaju se redovno i o stanju PP opreme izvijesti se predstavnik suvlasnika, a upravitelj poduzima odgovarajuće mjere za usklađivanje stanja sa zakonskim obvezama.


Mogućnost uvida u završne račune
Na internet stranici www.rego-stan.hr možete naći financijsko stanje Vaše zgrade, kao i promete po računu ,bilancu naplate te godišnji program održavanja. Svaki suvlasnik preko svog predstavnika može dobiti zaporku za učitavanje navedenih informacija. Na taj način željeli smo svima omogućiti uvid u financijsko stanje zgrade (troškove, prihode,  planiranje radova) iz njihovog doma u svakom trenutku. Transparentni prikaz gradi povjerenje između suvlasnika i upravitelja, te pomaže u gradnji spoznaje da je upravitelj onaj koji štiti interese većine suvlasnika, i radi po načelu “dobrog gospodara”. Moguće je i slanje osobnih kartica putem e-mail-a, te usklađivanje kartica i na taj način, čime se štedi vrijeme svakog suvlasnika, i izbjegava nepotrebna čekanja, dolasci i nepotrebni troškovi.


Novouseljene zgrade
Prvi korak unutar spomenutih zakonskih obaveza je izbor upravitelja koji bi, prema ugovoru o upravljanju, preuzeo poslove upravljanja i održavanja zgrade.
Sklapanje ugovora Vam omogućuje:
  • hitne intervencije od 0-24 sata 365 dana u godini
  • stručni pregled zgrade i uređenja u zgradi, te održavanje istih
  • rješavanje problema vezanih uz normalno funkcioniranje zgrade kao i pravovremeno održavanje uređaja
  • prikupljanje sredstava te uvid u rashode (i na internet-u)
  • pravna pomoć prema investitoru zgrade te pravovremeno otklanjanje reklamacija na zajedničkim dijelovima zgrade
  • pravna pomoć u sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju
Odgovorno gospodarenje sredstvima pričuve
Program upravljanja zgradom potrebno je realno napraviti, saslušati želje suvlasnika za poboljšicama, odrediti prioritete održavanja (npr., uvrstiti u program održavanje dizala te procjenu stanja istog, utvrditi visinu sredstava potrebnih ili koja će biti potrebna za razne sanacije (terase, izmjene ventila, ravni ili kosi krovovi... ), uložiti određeno vrijeme oko definiranja svih radova koje je potrebno obaviti u tom ili dužem razdoblju u suradnji sa suvlasnicima. Budući da je to normalni slijed radova koji prolazimo sa zgradama pod našim održavanjem, gotovo je nemoguće iznijeti sve prijedloge oko održavanja zgrade, te ako se odlučite za sklapanje Ugovora s našom tvrtkom u suradnji s našim stručnim osobljem rado ćemo organizirati održavanje Vaše zgrade.


Kreditiranje stambenih zgrada
Ulaganja u pričuvu su obično dostatna, ako se ne pojavi potreba za nepredviđenim ulaganjima kao što su popravci krovišta, dizala ili neki drugi nužni popravci, te je izlaz potrebno potražiti u kreditima. Budući da imamo otvoren račun u Raiffeisen Bank, stoga smo preko iste banke osigurali liniju kreditiranja po posebnim uvjetima za stambene zgrade. Uvjeti kreditiranja su individualni za svaku zgradu, te se pronalaze najpovoljnija rješenja.

Pričuva
Jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrada je redovno uplaćivanje doprinosa u zajedničku pričuvu. To znači da upravo ispunjavanjem te obveze, koja je definirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), suvlasnici omogućuju redovno održavanje zgrade, a time i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, suvlasnici sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja, a takve odluke donose temeljem natpolovične suglasnosti, gledano prema postotku suvlasničkog udjela, a na osnovu godišnjeg plana održavanja. Iz tih sredstava financiraju se sve obveze stambene zgrade prema davateljima usluga (servisi, popravci, poboljšice, ostali troškovi za potrebe i korist stambene zgrade).

Novi pravilnik o sigurnosti dizala
Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donio je Pravilnik o sigurnosti dizala (NNbr. 58/10) koji je stupio na snagu 19. svibnja 2010. godine. Prema pravilniku potrebno je uskladiti dizala, radi sigurnosti suvlasnika pri korištenju istog, dizalo je potrebno redovno servisirati i pregledavati, na mjesečnoj bazi, te jednom godišnje od strane institucije koja ima potrebna ovlaštenja. Upravitelj se brine kako bi vaša oprema bila sukladna zakonskim odredbama, te predlaže zakonom predviđene poboljšice.

Kućni red
Kako bi se omogućilo što bolje funkcioniranje i stanovanje u zgradama, posebice onima s velikim brojem stanova (a nerijetko i različitim životnim navikama suvlasnika) potrebno je precizno definirati određena prava i obveze. Upravo zato sve zgrade moraju imati kućni red.
Budući se većina važnijih pitanja ne razlikuje od zgrade do zgrade, izradili smo osnovni predložak Kućnog reda, uz napomenu da ga u pojedinim slučajevima i prema međusobnom dogovoru suvlasnici mogu mijenjati, odnosno prilagoditi svojim potrebama.

O nama

Ured su nalazi na adresi Vrbani 16, Zagreb
Telefon : + 385 1 3698 886
Fax uređaj : + 385 1 3698 887
Mobiteli : 091 230 77 90, 091 230 77 96, 091 230 77 80
e-mail : upravitelj@rego-stan.hr
Internet stranica : www.rego-stan.hr

Dobrodošli ste u naše prostorije

Poveznica(LINK) na